Kamiyama, T, Neutron Science Laboratory, KEK, Tsukuba, Japan, Japan